Warunki ogólne
§1. Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego www.zdrowewarzywka.pl (zwanego dalej sklepem internetowym) odbywają się według poniższego regulaminu.
1. Złożone przez Klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do przestrzegania zamieszczonym w nich zasad.
§ 2. Właścicielem sklepu internetowego jest:
Andrzej Stec
ul. Nizinna 40 05- 850 Ożarów Mazowiecki
REGON 016848083
NIP 1181507162
Będący rolnikiem ryczałtowym i organizujący swoją działalność w ramach dostaw bezpośrednich.
§ 3 Dostawy produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego (warzyw) odbywają się w zakresie działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich i są realizowane bezpośrednio przez producenta produkcji pierwotnej Andrzej Stec, który dostarcza małe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych tj. Klientów sklepu www.zdrowewarzywka.pl
§ 4 Produkty produkcji pierwotnej (warzywa) sprzedawane w sklepie www.zdrowewarzywka.pl pochodzą wyłącznie z własnych upraw producenta pierwotnego Andrzej Stec, a wielkość obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie przekracza wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych przez producenta produkcji pierwotnej Andrzeja Steca z gospodarstwa rolnego, którego jest on właścicielem lub użytkownikiem na podstawie innych niż własność tytułów prawnych użytkowania gruntów rolnych.
§ 6 Gospodarstwo rolne widnieje w ewidencji producentów pod numerem 043268636
§ 7 Kontakt ze sklepem odbywa się poprzez:
– adres poczty elektronicznej zdrowewarzywka@gmail.com
§ 8. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto i są przedstawione w złotych polskich.
§ 9. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.
§ 10. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do zawartości Sklepu lub korzystanie z niego przez innych Zamawiających. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela sklepu lub innych Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.

Zamówienia i sposób ich realizacji przez Właściciela sklepu

§ 11. Zamówienia można składać w dni, w które konta użytkowników pozostają aktywowane przez Właściciela Sklepu. Zamówienia składane są online, na stronie sklepu po wcześniejszym zalogowaniu się.
§ 12. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może odbywać po zarejestrowaniu się na stronie sklepu poprzez wypełnienie przez zamawiającego w sposób zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
§ 13. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.
§ 15. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
§ 16. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Klient nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego oraz gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.
§ 17. Zamówienia złożone przez Klienta zostaje zrealizowane w ustalonym przez Kupującego i Właściciela terminie. Godzina dostawy produktów do odbioru lub wyznaczonego miejsca może ulec zmianie, z przyczyn logistycznych bądź innych — niezależnych od sklepu.
Wybór punktu odbioru typu „Kooperatywa”, „Grupa Zakupowa” jest dopuszczalny tylko dla członków odpowiednich grup, punkty te nazywane będą dalej Grupami.
W takim wypadku odbiór jest możliwy w miejscu i czasie zgodnym z harmonogramem odbiorów, który jest udostępniony każdemu członkowi poszczególnych grup. Zapewnienie dostępu do harmonogramu i wybór formy udostępnienia pozostaje obowiązkiem poszczególnych kooperatyw lub grup spożywczych.
Nieodebranie towaru w wyznaczonym czasie (czas odbioru 30 minut w danym punkcie, w dniu dostawy) uznawane jest za zrealizowanie zamówienia. Kupującemu nie przysługuje w tej sytuacji prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
Natomiast istnieje możliwość odbioru, nieodebranego zamówienia w następnym dniu roboczym bezpośrednio z naszego gospodarstwa.
Sklep nie realizuje zamówień w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 18. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej.
§ 19. Ze względów technicznych wygląd produktów produkcji pierwotnej (warzyw) na stronie internetowej może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Płatności
§ 20. Dostępnymi w sklepie formami płatności są:
– Płatności online
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (przelewy24.pl).
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
§ 21. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie.
§ 22. Płatność dokonana przez zamawiającego za towar, co do którego stwierdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracana przez sklep przelewem na konto bankowe Zamawiającego lub na życzenie klienta zwracana w formie zasilenia portfela wirtualnego przypisanego do konta użytkownika Klienta w sklepie www.zdrowewarzywka.pl.
Wirtualny Portfel

§ 23. Sklep umożliwia zarejestrowanym użytkownikom przelewu jakiejś kwoty na tzw. Wirtualny Portfel
§ 24. Wirtualny Portfel jest to osobiste saldo konta, zasilone dowolną kwotą przez Klienta.
Klient wybiera jako metodę płatności użycie Wirtualnego Portfela, a saldo jest zmniejszane o kwotę zamówienia.
§ 25 Środki w Wirtualnego Portfela można wykorzystać w ciągu roku od doładowania konta.

Sposób i koszty dostawy
§ 26. Zamówiony towar Właściciel Sklepu dostarcza w ramach dostawy osobistej na terenie Warszawy i okolic do określonego punktu (z listy punktów odbioru dostępnych na stronie ) lub w miejscu uzgodnionym (przed złożeniem zamówienia) z Zamawiającym.
§ 27. Minimum Logistyczne to minimalna kwota sumy zamówień na jedną dostawę, informacja o wyskości Minimum Logistycznego jest dostępna po zalogowaniu na stronie https://www.zdrowewarzywka.pl/moje-konto/moje-grupy-odbioru/ )
Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy w promieniu do 30 km od naszego gospodarstwa oraz w momencie gdy Minimum Logistyczne danego punktu osiągnie próg opłacalności kosztów dostawy.
W przypadku gdy punkt odbioru znajduje się w odległości większej niż 30 km do kwoty zamówienia może zostać doliczona opłata za dostawę, opłata jest widoczna dla Klienta przed zatwierdzeniem zamówienia.
W przypadku gdy nie zostanie spełnione zostanie kryterium Minimum Logistycznego, zamówienia są anulowane i koszty zostają zwrócone Klientom (na Wirtualny Portfel), chyba, że Grupa wyrazi chęć uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł/Grupa, płatne gotówką przy odbiorze.
Reklamacje i zwroty
§ 28. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu. Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od daty dostawy pod adres Andrzej Stec ul. Nizinna 40 05- 850 Ożarów Mazowiecki
1. Po uprzedniej informacji drogą e-mailową. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie e-maila potwierdzającego dokonanie zamówienia przez Zamawiającego, który został wygenerowany automatycznie przez sklep www.zdrowewarzywka.pl
2. Wzór formularza reklamacyjnego zostanie przesłany przez Właściciela poprzez e-mail na prośbę zainteresowanego.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
4. Koszty odesłania towaru ponosi Właściciel. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Klienta w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

§ 29. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową:
Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):
a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),
b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;
2)w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru – w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.
2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 1, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

W przypadku innych towarów (innych niż towary żywnościowe):

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej:

-w przypadku gdy towarem jest zasilenie wirtualnego portfela, zwrot przysługuje klientowi jedynie wtedy, gdy środków tych nie użył jeszcze do dokonania żadnego zamówienia.

§ 30. W czasie realizacji dostawy osobistej, w przypadku zauważenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Właściciela i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał.
§ 31. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się z Właścicielem drogą elektroniczną na adres zdrowewarzywka@gmail.com

Ochrona danych osobowych
§ 32. Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym.
§ 33. Rejestrując się na stronie sklepu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizacji zamówienia.
§ 34. Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym.
§ 35. Klient w każdej chwili możesz zrezygnować ze zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgłosić wniosek o usunięcie wszystkich danych ze sklepu internetowego zdrowewarzywka.pl

Postanowienia końcowe
§ 36. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )

Koszyk Produkt usunięty. Cofnij
  • Brak produktów w koszyku.